Ple ordinari juny 2017

MOCIONS JUNY 2017

ELS GRUPS MUNICIPALS SI ES POT / SI SE PUEDE EL VENDRELL I SOM POBLE PRESENTEM MOCIÓ PER GARANTIR, IGUALAR I MILLORAR LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI AL SERVEI D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ LOCAL I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I PER A CONÈIXER LES NECESSITATS REALS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Junta de Personal de l’Ajuntament del Vendrell, el Comitè d’empresa de l’Ajuntament i el de la Residència d’Avis la Muntanyeta, que representen el total dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament del Vendrell i dels seus Organismes Autònoms, consideren que: “Els treballadors i treballadores de qualsevol ens local és el seu gran capital. És aquest personal el que ha de treballar i vetllar pel servei de l’administrat, en aquest cas, els ciutadans i ciutadanes del Vendrell. Ens trobem en un context sòcio-econòmic excepcional, de crisis, on sembla que comencem a veure certa recuperació. Amb el marc normatiu actual minvant en quan a drets dels treballadors i treballadores que ha fet una administració feble, amb uns PGE acabats d’aprovar per la mínima i amb l’ombra d’una moció de censura, amb una taxa de reposició permesa per aquest 2017 limitada, de feina precària amb un alt nivell d’interinitat entre el personal laboral i funcionari, sous congelats, baixades salarials i on l’Administració manca dels mitjans apropiats per identificar les seves necessitats de personal i programar la forma de cobrir-los… a l’Ajuntament del Vendrell ens trobem amb una falta de planificació de futur que afecta als treballadors, i, en definitiva, al municipi.

Els governants del nostre municipi no respecten ni compleixen els principis de planificació, racionalització, reassignació de recursos humans i tota la normativa vigent existent al respecte:

 1. Article número 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans Adoptada i proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948.
 2. Article 35 i 40 de la Constitució Espanyola de l’any 1978
 3. L’apartat C de  de l’Article 14 del Capítol I del Títol III del Reial Decret Legislatiu 5/2015.
 4. L’article 29 del conveni vigent amb els treballadors  d’aquest Ajuntament i l’article 5 del  mateix conveni  publicat al DOGC el 26 d’octubre del 2010.
 5. I l’EBEP, Llei 7/2007 de 12 d’abril i posteriors modificacions.
 6. El Decret 214/1990, de 30 de juliol.
 7. Llei Orgànica 11/1985, de 2 de agosto, de Llibertat sindical
 8. (..) entre d’altres)

Durant la passada legislatura i els dos anys d’aquesta, els representants dels treballadors i de les treballadores de l’Ajuntament del Vendrell no han estat cridats ni consultats a participar de les matèries que són objectes de negociació, així com són funcions i legitimacions que per llei els pertoca, fets que clarament fallen en contra dels principis de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la falta de transparència i arbitrarietat per part de l’equip govern a l’hora de realitzar canvis de lloc de treball.

L’equip de govern és el responsable que els principis de legalitat, objectivitat, mèrit i capacitat, en la provisió d’aquests llocs i a la promoció professional del personal funcionari i laboral d’aquest ajuntament i dels seus organismes autònoms siguin respectats, oferint la mateixa possibilitat a tots els treballadors d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència que ha de complir qualsevol promoció o canvi de lloc de treball a l’administració pública.

Amb tota aquesta informació s’ ha demostrat que la nostra administració no funciona adequadament, i actualment existeix  una falta de comunicació entre el Govern i els treballadors que s’està plasmant en un conjunt de denúncies als Jutjats de lo Social, del Contenciós Administratiu o la Inspecció de Treball dels treballadors en contra de l’Ajuntament.

El passat divendres 9 de juny es va rebre la comunicació d’una sanció de la Inspecció de Treball a l’Ajuntament del Vendrell i al Patronat Municipal Asil de la Residència d’Avis per, precisament, incompliment, d’aquests drets laborals i del conveni col·lectiu, sanció, que haurem de pagar tots els habitants del Vendrell a causa de la mala gestió de l’equip de govern.

Tant la Junta de Personal de l’Ajuntament del Vendrell, com el Comitè d’empresa de l’Ajuntament i el de la Residència d’Avis la Muntanyeta, que representen el total dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament del Vendrell i dels seus Organismes Autònoms, consideren que els seus drets han estat vulnerats per l’actual equip de govern i consideren que els principis bàsics de tota administració pública d’igualtat, mèrit i capacitat, transparència han estat vulnerats”.

Per tot això, els GRUPS MUNCIPALSSI ES POT / SI SE PUEDE EL VENDRELL I SOM POBLE, demanem que el Ple Municipal del Vendrell assumeixi les següents consideracions:

ACORDS :

 1. Conèixer de forma objectiva quina és la situació real i les necessitats del personal de l’Ajuntament i Organismes Autònoms en funció de la seva càrrega de treball.
 2. Participar en el planejament dels recursos humans d’aquest consistori i conèixer, a priori, els canvis que es porten a terme i la convocatòria de noves places, així com la participació legal dels treballadors allà on sigui legal la mateixa per garantir els principis legals establerts.
 3. Elaborar una relació de llocs de treball real on cada treballador tingui la retribució segons el lloc que està desenvolupant actualment.
 4. Eliminar definitivament en tots els treballadors la classificació en trams i tal com es va pactar en una reunió paritària situant als treballadors en el tram superior de la seva categoria, complint l’acord signat per les parts.
 5. Complir el conveni col·lectiu vigent que regeix les condicions del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament del Vendrell i dels seus Organismes Autònoms abans esmentats, tal i com ha comunicat la Inspecció de Treball en la seva resolució, i que va avançar a la reunió del passat dimarts dia 16 de maig de 2017.
 6. Designar  a la Comissió de seguiment d’aquest Ajuntament formada per tècnics i polítics i representants dels treballadors com a òrgan col·legiat perquè vetlli pel compliment d’aquests acords.

 

MOCIÓ D´ERC, SOM POBLE I SI ES POT/ SI SE PUEDE EL VENDRELL
CONTRA ACORD DE CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT MIXTA PER LA GESTIÓ
DELS SERVEIS PÚBLICS DE PROVEÏMENT DE L’AIGUA I SANEJAMENT
AMB L’EMPRESA AQUALIA El Vendrell 19/06/2017
La Junta de Govern Local del 23/10/2006, va aprovar el plec de condicions del
concurs per seleccionar un soci privat, per a la constitució d’una empresa
d’economia mixta, per a la gestió dels serveis públics de proveïment d’aigua
potable i sanejament del Vendrell, i el 5/3/2007 va acordar l’adjudicació del
concurs a l’empresa Aqualia, amb la que amb posterioritat es va constituir
l’empresa mixta AIGÜES DE TOMOVI que avui exerceix en pròrroga forçosa, la
gestió dels serveis de proveïment d’aigua i sanejament de la nostra vila.
L’altre empresa licitant al concurs, Sorea, va presentar diversos recursos que
van acabar amb la sentència del TSJC nº 643/2014 de 18 de juliol, en ella
s’estableix que:
Los acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del Vendrell, de
fecha 23/10/2006 y 5/03/2007, no es que sean anulables, sino QUE HAN
SIDO ANULADOS POR SENTENCIA FIRME y esa ANULACIÓN HA DE
ALCANZAR A LOS POSTERIORES CON ORIGEN EN LOS MISMOS
També es parla dels acords del Ple del 14/03/2011 a on es :
“La finalidad pretendida por el Ayuntamiento con la adopción del citado
acuerdo de 14/03/2011, se deduce con facilidad de su propio contenido y
no es otra que la de mantener la adjudicación del concurso en la anterior
adjudicataria, vedando la posibilidad de participar en el mismo a otros
interesados como puede ser la aquí apelada, eludiendo con ello dar
cumplimiento a la sentencia…..
Per tant, determina que es volia fer un tracte de favor per mantenir a Aqualia
com a adjudicatària, eludint al compliment de la sentència. Si més no, un fet
força greu.
Davant aquesta sentència, el Ple Municipal del 27-01-2015, va iniciar de nou
procediment licitador. Aquest va finalitzar amb l’adjudicació a favor de Aqualia
del contracte mitjançant acord del Ple Municipal del passat 27/12/2016.
Aquest contracte estableix que s’haurà de constituir una nova societat pública
mixta amb la propietat del 51% del capital a favor de l’Ajuntament del Vendrell i
el 49% del capital restant a favor de l’empresa guanyadora del concurs en
aquest cas Aqualia.
Però per aquelles empreses que es troben en un Pla d’ajust, com és
l’Ajuntament del Vendrell, la constitució d’aquest empresa mixta, va en contra
del que estableix la Llei 27/2013 de 27 de desembre en el seu article 1, punt
Trenta-sis que modifica la Disposició addicional novena “Redimensionament del
sector públic local” de la Llei 7/1985 “Llei Reguladora de les Bases Locals” diu
literalment:
“1. Les entitats locals de l’article 3.1. d’aquesta llei i els organismes
autònoms que en depenguen, NO PODRAN adquirir NI CONSTITUIR
NOUS organismes, entitats, SOCIETATS, consorcis, fundacions….., ni
participar en la constitució d’aquests directa o indirectament, durant el
temps de vigència del seu pla economicofinancer o del seu pla d’ajust”.
A més hem tingut accés a la resolució núm 56/2015 de 24/03/2015 del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que davant un recurs
interposat per Sorea contra l’anunci de licitació de nou d’aquest contracte.
L’òrgan de contractació de l’Ajuntament al·lega davant el recurs de Sorea:
“La decisió de l’Ajuntament de convocar aquesta licitació no té per
finalitat la creació d’una nova societat d’economia mixta, abans
inexistent, sinó que es pren aquesta decisió en compliment d’una
sentència judicial que obliga a l’ajuntament a repetir novament la
licitació…. Per considerar el TSJC que l’anterior licitació era invàlida… “
El Tribunal de contractes afirma en la seva resolució que acaba desestimant
el recurs de SOREA per no ser competent:
“… hi ha un conflicte entre les parts consistent a dirimir si s’està donant
compliment exacte a una sentència judicial o no”.
“….aquest Tribunal aprecia que, amb la legislació actual, pot existir un
impediment legal per a la licitació d’aquest contracte, tal i com està
plantejat, d’acord amb la redacció introduïda per la Llei 27/2013”..
“És un fet provat que l’Ajuntament del Vendrell està subjecte a aquest pla
d’ajustament des de l’any 2012 (informe de la intervenció de l’Ajuntament
6/2015)”.
“Aquest Tribunal administratiu, en tant que no és autoritat judicial, no és
competent per garantir la interpretació finalista de la sentència del TSJC…. Ja
que desconeix les actuacions i pretensions que s’han fet valer anteriorment a la
interposició d’aquest recurs…”
Aquest Tribunal administratiu…. no pot…. dirimir si s’esta donant exacte
compliment a la STJC 643/2014, i és el Tribunal de Justícia el que, ha de
resoldre com estimi oportú ….
El 17/04/2015 La societat Sorea va presentar escrit sol·licitant un acord de
paralització del procediment del concurs, fins al pronunciament del TSJC
davant les mesures cautelars sol.licitades per SOREA. Aquest escrit es va
desestimar amb sessió extraòrdinaria de la Junta de Govern local del 23-4-
2015.
Per tant, l’incumpliment o no d’aquesta Llei queda a la interpretació que pugui
fer l’Òrgan de Govern de l’Ajuntament d’una sentència judicial que a més ha
estat presentada de nou amb un recurs.
Per aquesta raó, ERC el Vendrell ja van demanar el passat 10 de març 2017
un informe per part de la interventora com de la secretaria que determinés
entre d’altres coses, si s’incomplia o no la Llei 27/2013. A dia d’avui passats
més de 2 mesos no hem rebut cap resposta al respecte.
Es per això ens queden molts dubtes, que la signatura d’un contracte a 25
anys pugui queda en mans NOMÉS d’una interpretació política, i a més
com en altres moments hi han hagut interessos polítics perquè l’empresa
adjudicatària d’aquest servei sigui Aqualia SI o SI, com es diu en la Sentència
Judicial.
Els perjudicis econòmics que provocaria la constitució de la nova societat, i
haver en un futur de la seva reversió, podrien ser inasumibles per aquest
consistori i més en la situació de Pla d’Ajust en que es troba.
Es per això que demanem al Ple que s’adoptin els següents ACORDS:
1/ La realització en un termini màxim de 3 mesos des de la data d’aprovació en
el Ple, d’informes que determinin si l’Ajuntament del Vendrell pot constituir una
nova societat, en contra del que estableix la Llei 27/2013 de 27 de desembre,
tant per part de la Interventora com de la Secretaria així com dels Serveis
Jurídics de l’Ajuntament.
2/ Que es comuniqui al Ministeri d’Hisenda, els acords del Ple del passat
27/12/2016 i que se li demani que emiti certificació sobre si existeix impediment
jurídic a la constitució d’aquesta nova societat.
3/ Que s’aturi la constitució de la nova societat mixta que figura en el concurs,
fins que no hi hagin els preceptius informes de la interventora, la secretaria i del
Ministeri d’Hisenda, i en tots ells siguin positius.
Eva Mata
Regidora ERC el vendrell
Ruben Suán
Regidor Som Poble
Òscar Blasco
Regidor Si Es Pot / Si Se Puedel el Vendrell

 

 

MOCIÓ PER INSTAR A LA CONSELLERIA D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A REDUIR LES RÀTIOS A LES ESCOLES I INSTITUTS

El consell escolar municipal reunit el dia 4 de maig de 2017, a iniciativa de les AMPAS del Vendrell i de la moció presentada pel grup municipal de Sí Que Es Pot al ple de l’ajuntament del dia 25 d’abril, i coincidint amb la FAPAC de què la ràtio d’alumnes a les aules és un dels indicadors que disposem a l’hora de mesurar la qualitat de l’educació, posa de manifest que:

 • La baixada de la ràtio d’alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic de l’alumnat i sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i ha de ser entès com una oportunitat davant el descens demogràfic.
 • Permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les necessitats de l’alumnat.
 • Garanteix una major satisfacció professional del professorat perquè pot dedicar més temps a l’ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques.
 • Facilita la possibilitat d’implantar noves metodologies d’innovació a l’aula.
 • Afavoreix la implicació familiar en l’educació dels infants

Per aquests motius i d’acord amb la Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya aprovada per unanimitat sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes, i que insta al Govern a aquests efectes,

El Ple de l’Ajuntament del Vendrell proposa:

L’Ajuntament instarà al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a:

 • Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius, excepte quan ho justifiqui raons pedagògiques o de capacitat del centre.
 • Adequar la ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio base de 20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat als centres i modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, on s’estableix la base legal màxima).
 • Disminuir les ràtios en l’etapa de secundària, obrir totes les línies necessàries per a atendre l’actual increment de la demanda, reduir la massificació de les aules i millorar, així, la qualitat educativa dels centres públics, especialment al primer curs de l’educació secundària obligatòria.
 • Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera d’Ensenyament, al Consell Escolar Municipal i a les escoles del municipi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s